Zespół
Badania
Edukacja
Pracownicy i doktoranci. Zainteresowania
badawcze. Doświadczenie i osiągnięcia.
Projekty badawcze. Publikacje.
Laboratoria. Aparatura specjalistyczna.
Godziny konsultacji. Oferta seminaryjna.
Studenckie Koło Naukowe "Pingo".
Historia Zakładu

Początki Zakładu sięgają 1959 roku, kiedy to w Katedrze Geografii Fizycznej WSP w  
Gdańsku, kierowanej przez Prof. dr Kazimierza Łomniewskiego, utworzono Zakład  
Geomorfologii. Do roku 1970 kierownikiem Zakładu był Prof. dr hab. Bolesław  
Augustowski. W pierwszym okresie, prace badawcze skupiały się wokół zdjęcia  
geomorfologicznego Pojezierza Kaszubskiego oraz morfologii i genezy pradolin  
północnego skłonu Pomorza. Z czasem zakres prac rozszerzył się o badania osadów  
jeziornych i sieci dolinnej Pomorza.

Z chwilą utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego, w roku 1970 powstał Instytut Geografii   
z Zakładem Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu pod kierownictwem doc. dr hab.  
Bogusława Rosy. Prowadzono wówczas badania struktury pokrywy osadowej dna  
południowego Bałtyku oraz kontynuowano wcześniejszą tematykę badawczą. Kolejne  
zmiany strukturalne nastąpiły w 1982 roku. Zakład w Katedrę Geomorfologii i Geologii  
Czwartorzędu, pod kierownictwem Prof. dr hab. Bogusława Rosy, który pełnił tę  
funkcję do 1996 roku. Profil badawczy Katedry poszerzył się o zagadnienia  
chronostratygrafii neoplejstocenu przy zastosowaniu metody TL, badania struktury i  
wieku moren czołowych oraz badania paleogeograficzne na podstawie analiz  
palinologicznych i okrzemkowych................... .................... ......................... ...

Po przejściu Prof. Bogusława Rosy na emeryturę, kierownictwo Katedry objął Prof.  
UG, dr hab.  Roman Gołębiewski. W tym okresie kontynuowano wcześniej podjęte  
badania, ze szczególnym naciskiem na datowania TL osadów lessowych oraz  
wielowskaźnikowe badania osadów jeziornych. Zapoczątkowano również badania  
petrograficzne glin morenowych Pobrzeża Kaszubskiego.

W roku 2008 kierownictwo Katedry objął Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz. W  
październiku 2019 roku, Katedra ponownie stała się Zakładem.
Analizy genezy i ewolucji rzeźby
fot. P.P. Woźniak
Back
Next
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu